ประเภทของชุดกิจกรรม

 


           นงลักษณ์ แก้วมาลา (2547: 9) วัชราภรณ์ เจริญสุข (2547: 13) พนารัตน์ แช่มชื่น (2548: 16) และสุรชัย จามรเนียม (2548: 12) ได้สรุปการแบ่งประเภทของชุดกิจกรรมไว้คล้ายๆ กันตามลักษณะของการใช้ ดังนี้
                                1. ชุดกิจกรรมแบบคำบรรยายหรือสำหรับครู ใช้เพื่อลดบทบาทของครูให้พูดน้อยลงนักเรียนได้ทำกิจกรรมมากขึ้น
                                2. ชุดกิจกรรมกลุ่ม เป็นชุดกิจกรรมที่ให้นักเรียนร่วมกันศึกษาเป็นรายกลุ่มย่อยแต่ละชุดกิจกรรมอาจมีชุดกิจกรรมย่อยๆ ไปอีก เพื่อสะดวกแก่การศึกษาของนักเรียน โดยครูมีหน้าที่คอยอธิบายให้ความช่วยเหลือเมื่อนักเรียนเกิดสงสัยหรือไม่เข้าใจในชุดกิจกรรม
                                3. ชุดกิจกรรมรายบุคคลหรือสำหรับนักเรียน เป็นชุดกิจกรรมสำหรับให้นักเรียนได้เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง นักเรียนสามารถเรียนนอกเวลาได้ เมื่อเกิดข้อสงสัยครูมีหน้าที่คอยให้ความช่วยเหลือ เสนอแนะ